קטגוריה: בטחוני / המחדל: תגובה כושלת לאירוע
כשל 03.

שאלות שיש לשאול:

האם הוקפצו קצינים בכירים עוד בלילה של שישי? אם כן מדוע לא הזהירו את שאר הכוחותוהעלו כוננות? האם הגיעה גדוד לשטח ולא נכנס לליחמה במשך 12 שעות כי הנשקיה הייתה נעולה?
יש בידך מידע מאומת נוסף או עדויות?

התחקיר המלא יעלה כאן בקרוב